Thay đổi tên đăng nhập hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số/ký hiệu văn bản: 241/QLLĐNN-VP
Tên văn bản: Thay đổi tên đăng nhập hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 11/02/2020

 Tải về

 

Bài viết liên quan