Cơ cấu tổ chức

IHEVN HIỆN CÓ CÁC TRUNG TÂM:

  • TRUNG TÂM QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (GOVERNANCE AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION CENTER – GOVMAN)
  • TRUNG TÂM TÂM TRẮC HỌC ỨNG DỤNG (APPLIED PSYCHOMETRICS CENTER – APPSYC)
  • TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN DU HỌC INCOMAS (INTERNATIONAL COOPERATION AND  CONSULTANCY FOR STUDY ABROAD CENTER – INCOMAS)