Đề cương CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Dẫn nhập

Sự phát triển GDĐH nước ta hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.  Sự trì trệ của GDĐH có tác động xấu đến việc xây dựng con người và chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu GDĐH như một trong những cố gắng nhằm góp phần làm rõ các vấn đề cản trở sự phát triển GDĐH và đề xuất các giải pháp tháo gỡ chúng,

Viện Nghiên cứu GDĐH có chức năng phối hợp với các trường đại học và cao đẳng trong Hiệp hội triển khai nghiên cứu một số vấn đề gay cấn về vận hành GDĐH, đề xuất và phổ biến một số giải pháp triển khai nhằm khắc phục gay cấn và nâng cao hiệu quả GDĐH.

 

Sứ  mạng của Viện Nghiên cứu GDĐH

Viện Nghiên cứu Giáo dục đại học Việt Nam liên tục cập nhật tri thức về sự phát triển của GDĐH thế giới, gắn bó với hoạt động thực tiễn của GDĐH Việt Nam, đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm phát triển GDĐH, tư vấn, chuyển giao công nghệ để góp phần nâng cao GDĐH Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế.

 

Phân tích hiện trạng (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức)

Viện Nghiên cứu GDĐH gắn với Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, do đó, một mặt, có điều kiện để hiểu biết các nhu cầu của các thành viên Hiệp hội trong tiến trình vận hành GDĐH nhằm định hướng công tác nghiên cứu của mình; mặt khác, có khả năng khai thác  trí tuệ và kinh nghiệm của họ trong việc đóng góp đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển.

Tuy nhiên, khó khăn lớn của Viện là không đủ nhân lực cụ thể làm việc toàn thời gian để triển khai nghiên cứu, cũng như thiếu điều kiện tài chính hỗ trợ cho các nghiên cứu.

GDĐH nước ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng, yếu kém và tụt hậu. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu, phân tích sâu sắc  hiện trạng để tìm ra những điểm yếu để đề xuất  biện pháp khắc phục, tức là thúc đẩy việc nghiên cứu GDĐH. Đó có thể là động lực tạo cơ hội phát triển hoạt động nghiên cứu GDĐH.

Tuy nhiên,  sử dụng phương pháp nghiên cứu đúng đắn để tiếp cận được bản chất của vấn đề, thấy được các nguyên nhân gây khủng hoảng GDĐH và tìm ra các giải pháp khắc phục, là một thách thức lớn, phải  tập trung cố gắng mới giải quyết được.

 

Điểm đến

Viện Nghiên cứu GDĐH phấn đấu để sau một thời gian không lâu trở thành một nơi hội tụ của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam trong việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thực tiễn vận hành GDĐH nước ta, trao đổi học hỏi vận dụng những kinh nghiệm GDĐH thế giới nhằm nâng cao năng lực triễn khai GDĐH trong các điều kiện tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ.

 

Đường đi

            Một số phương thức hoạt động của Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học:

  • Gắn kết với các trường đại học cao đẳng thành viên của Hiệp hội, thu hút các chuyên gia về GDĐH trong Hiệp hội tham gia nghiên cứu;
  • Tranh thủ các cơ sở có hoạt động đặc biệt về GDĐH trên thế giới để xây dựng các mối quan hệ và học hỏi kinh nghiệm;
  • Phổ biến rộng rãi các kiến thức, phương pháp và công cụ hỗ trợ việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học, trước hết là khoa học và công nghệ đo lường và đánh giá trong giáo dục, một sở trường của Viện.