Chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

        Ngày 19/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-Ttg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24/04/2020 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo các quy định tại các văn bản nêu trên, một số điều kiện liên quan đến việc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp đã được sửa đổi, cắt giảm cho phù hợp với điều kiện hiện nay, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận với việc hỗ trợ, đặc biệt là gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng vay trả lương ngừng việc cho người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

         Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết, căn cứ vào nội dung, điều kiện hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện được quy định chi tiết tại các văn bản nêu trên để chủ động triển khai thực hiện.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước.

Bài viết liên quan