Nghị định của Chính phủ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số/ký hiệu văn bản: 126/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định của Chính phủ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 01/10/2007

 Tải về

 

Bài viết liên quan